Regulamin siłowni

Regulamin siłowni

1. Siłownia jest czynna :

• poniedziałek – piątek w godzinach 7.45 – 17.00 – zajęcia według planu nauczania,

• poniedziałek – piątek w godzinach 17.00 – 23.00 – udostępniona dla klientów

indywidualnych.

2. Użytkownikiem siłowni mogą być:

• grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

• grupy pozaszkolne pod opieką osoby wskazanej w umowie,

• młodzież do 18 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

3. Użytkowanie siłowni dostępne jest dla każdego, jednak z wyjątkiem osób które znajdują się

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków.

4. Użytkownicy siłowni powinni mieć ze sobą:

• dowód tożsamości,

• obuwie sportowe,

• strój sportowy.

5. Każdą osobę przed wejściem na siłownię obowiązuje zmiana obuwia.

6. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.

7. Na terenie siłowni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy oraz bezwzględne

podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu sportowego lub prowadzącego zajęcia,

osoby wskazanej w umowie lub opiekuna.

8. Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób

tam przebywających, a w szczególności:

• wchodzić na siłownię bez zezwolenia,

• hałasować,

• palić papierosów i pić napojów alkoholowych.

9. Za bezpieczeństwo osób nieletnich korzystających z siłowni odpowiedzialni są prowadzący

zajęcia, osoba wskazana w umowie lub opiekun.

10. Kierownictwo obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie

stwierdzenia uchybień zakazać z dalszego korzystania z siłowni.

11. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym

miejscu.

12. Za przedmioty pozostawione na terenie siłowni, kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.

13. W przypadku włamania do szatni i kradzieży sprawy zostaną przekazane organom ścigania.

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego REGULAMINU będą

usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania

administracyjnego.

15. W razie zauważenia usterek technicznych sprzętu przed rozpoczęciem zajęć miezwłocznie

zgłosić kierownikowi obiektu lub personelowi obsługi.

16. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za

wyrządzone szkody.

17. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania się z powyższym

REGULAMINEM i przestrzegania go.

18. Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika obiektu sportowego.