Regulamin Hali

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

W GMINIE TYCZYN

1. Obiekty sportowe są wykorzystywane do:

1) realizacji celów statutowych placówek oświatowych z terenu Gminy Tyczyn, a w szczególności:

a) prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zgodnie ze szkolnym planem nauczania;

 b) prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;

2) organizowania zawodów i rozgrywek sportowych;

3) organizowania zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych.

2. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Zajęcia w obiektach sportowych odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

4. Z obiektów sportowych korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub instruktora,

2) osoby fizyczne i grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna,

3) kluby i sekcje sportowe wyłącznie pod nadzorem instruktora lub trenera,

4) zakłady pracy, instytucje, organizacje wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć,
    jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług obiektów sportowych.
 5. Z obiektów sportowych nie mogą korzystać:

1) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających,

2) osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

6. Obiekty sportowe są udostępniane nieodpłatnie do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozalekcyjnych,
    dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Tyczyn.

7. Obiekty sportowe mogą być wynajmowane podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt. b-d poza godzinami prowadzenia
   nieodpłatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i pozalekcyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Tyczyn.

8. Korzystanie z obiektu sportowego odbywa się za zgodą Dyrektora Szkoły zgodnie z harmonogramem dostępnym
     do wglądu w sekretariacie. Stałe rezerwacje obiektów sportowych mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie
      powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Wynajmu obiektu sportowego dokonuje się na podstawie umowy najmu.

10. Za korzystanie z obiektu sportowego pobierane są opłaty, płatne na rachunek szkoły, zgodnie z obowiązującym
      cennikiem dostępnym do wglądu w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

11. Osoby korzystające z obiektów sportowych mają prawo korzystania z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego
      się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły i w obecności pracownika Szkoły.

12. Użytkowników obiektów sportowych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

13. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi obiektu sportowego
     oraz zachowania porządku i czystości. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 405 14.
     Użytkownicy obiektu sportowego zobowiązani są do wykorzystywania jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

15. W części sportowej obiektu obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe (obuwie zmienne z jasną podeszwą, która nie pozostawia zabrudzeń).

16. Przed przystąpieniem do zajęć korzystający z hali powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu – usterki zgłosić obsłudze.

17. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających z obiektów sportowych podczas zajęć szkolnych odpowiada prowadzący zajęcia.

18. Za bezpieczeństwo osób nieletnich korzystających z obiektów sportowych poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

19. Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

20. Wejście do szatni odbywa się w obecności upoważnionego opiekuna grupy, który po zajęciach przekazuje szatnie obsłudze obiektu.

21. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny
     za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z obiektu.

22. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny
     za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z obiektu zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r.
     o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139).

23. Koszty napraw zniszczonego mienia obiektu sportowego ponosi osoba odpowiedzialna
za uszkodzenia lub organizator zajęć, podczas których one nastąpiły.

24. W przypadku organizacji na terenie obiektu sportowego imprezy masowej miejscami
      nieprzeznaczonymi dla publiczności są następujące miejsca:

1) pomieszczenia techniczne;

2) szatnie, hol dla zawodników, pomieszczenia biurowe.

25. Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach obiektu bez nadzoru.

26. Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi, korzystający może zostać  natychmiast usunięty z obiektu.